มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีน หลักสูตรการใช้ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

วันที่ 18 กัยายน 2566
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท ในการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน หลักสูตรการใช้ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ ห้องนิลปัทม์ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์ #V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้ #R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246923

Translate »