การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 กันยายน 2566
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้อง SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246890

Translate »