โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี
เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

VALAYA #VRU #วไลยอลงกรณ์

Visionaryเป็นผู้รอบรู้

Responsibilityทำงานด้วยความรับผิดชอบ

Unityความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223251

Translate »