การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2566 ณ ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญคือ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดงานวันลอยกระทง(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566)
5.2 การจัดงานวันปีใหม่
5.3 การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
5.4 การจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (1.7,1.5)
5.5 (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2567 – 2570
5.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดบัญชีลูกหนี้การศึกษา การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ พ.ศ.2566
5.7 การจัดทำ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2566 – 2567
5.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
5.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
5.10 การกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ MOU ของหน่วยงาน
5.11 พิจารณาประเด็นนำเสนอประชุมชี้แจงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2566 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246959

Translate »