การประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2566 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »