ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Vocational Training Center

จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

พันธกิจ

ติดต่อ

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02-9091421-4, 02-9091100

เว็บไซต์

http://hotel.vru.ac.th/

E-mail

valaya.vru@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246755

Translate »