ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

อ.ไชย มีหนองหว้า

ผศ.ปิยะ สงวนสิน

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล

ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ

รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

รศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง

ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225463

Translate »