คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2 copy
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
นายกสภามหาวิทยาลัย
5 copy
ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

E-MAIL: cha_2479@hotmail.com

 คงตระกูล
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: -

 เสาวพฤกษ์
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: boonritr@gmail.com

 เทพอารักษ์
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: suwat3752.th@gmail.com

No-Image
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: 

.ดร
ศ.ดร.เดือน คำดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: wp74laksana.roj@gmail.com

3 copy
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: cthawornchak@hotmail.com

9 copy
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: direkpatmasiriwat@gmail.com

8 copy
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: suwanabol1942@gmail.com

4 copy
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: viraphol.jira@gmail.com

5 copy
นายศานิตย์ นาคสุขศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: usawanee.n@gmail.com

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

.ดร
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
รักษาราชการแทนอธิการบดี

E-MAIL: sombat@vru.ac.th

นางศิริรัตน์. ทงก๊ก
นางศิริรัตน์ ทงก๊ก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

EMAIL: - 

chakrit2
ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

E-MAIL: charcrit@vru.ac.th

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

.ดร
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

E-MAIL: pannraphat@vru.ac.th 

.ดร
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

E-MAIL: orasa@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

E-MAIL: sasithorn@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.รัตนา สีดี
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

E-MAIL: rattana@vru.ac.th

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

.ดร
รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

E-MAIL : chanta@vru.ac.th

wutthichai
ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

E-MAIL : wuttichai.wi@vru.ac.th

nuttapol
อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

E-MAIL : 

610107
อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

E-MAIL : 

.ดร
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

E-MAIL: pisak@vru.ac.th

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

.ดร
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี

E-MAIL: sombat@vru.ac.th

.ดร
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
รองอธิการบดี

E-MAIL: orasa@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
รองอธิการบดี

E-MAIL: pannraphat@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
รองอธิการบดี

E-MAIL: pisak@vru.ac.th

.ดร
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
รองอธิการบดี

E-MAIL: thitiporn@vru.ac.th

 ดร
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
รองอธิการบดี

E-MAIL: chaiwut@vru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.อัจจิมา มั่นทน
ผศ.อัจจิมา มั่นทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

E-MAIL: atchima@vru.ac.th

ผศ.ชวาลา ละวาทิน
ผศ.ชวาลา ละวาทิน
ผู้ช่วยอธิการบดี

E-MAIL: chawala.la@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
ผู้ช่วยอธิการบดี

E-MAIL: tanawut@vru.ac.th

tarapong
ผศ.ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ผู้ช่วยอธิการบดี

E-MAIL: tarapong@vru.ac.th

 ดร วิภาวดี แขวงเมฆ
อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
ผู้ช่วยอธิการบดี

E-MAIL: 

คณบดี

ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

E-MAIL: hansa@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-MAIL: nisa@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.รัตนา สีดี
คณะวิทยาการจัดการ

E-MAIL: rattana@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

E-MAIL: darunsak@vru.ac.th

ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
คณะครุศาสตร์

E-MAIL: jitcharoen@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

E-MAIL: thassaporn@vru.ac.th

.ดร
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รักษาราชการแทนคณบดี

E-MAIL: orasa@vru.ac.th

.ดร
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
บัณฑิตวิทยาลัย

E-MAIL: kanreutai@vru.ac.th

06
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

E-MAIL: prachayapachara@vru.ac.th

ผู้อำนวยการ

nitivadee (1)
นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

E-MAIL: nitiwadee@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

E-MAIL: sasithorn@vru.ac.th

ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-MAIL: taksina@vru.ac.th

sekporn
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้

E-MAIL: sekporn@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

E-MAIL: poonyanuch@vru.ac.th

naree
ดร.นารี คูหาเรืองรอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต

E-MAIL: naree@vru.ac.th

ผู้อำนวยการกอง

nitivadee (1)
นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองกลาง

E-MAIL: nitiwadee@vru.ac.th

noy
นางนงลักษณ์ สมณะ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

E-MAIL: nongluk@vru.ac.th

324696933_728906915226569_2541189895031495669_n (1)
อาจารย์อิสรา นามตาปี
หัวหน้างานศูนย์ภาษา

E-MAIL: itsara@vru.ac.th

thanicha
อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
หัวหน้างาน
มรภ.วไลยอลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

E-MAIL: tannicha@vru.ac.th

ฮวง
น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

E-MAIL: varaporn@vru.ac.th

uta
อาจารย์ ดร.อมตา อุตมะ
หัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไป

E-MAIL: amata@vru.ac.th

คณะกรรมการวิชาการ

.ดร
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ประธานกรรมการ

E-MAIL: pannraphat@vru.ac.th 

ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
กรรมการ

E-MAIL: jitcharoen@vru.ac.th

ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
กรรมการ

E-MAIL: hansa@vru.ac.th

benjaluk
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
กรรมการ

E-MAIL: benchalak@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
กรรมการ

E-MAIL: pisak@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.รัตนา สีดี
กรรมการ

E-MAIL: rattana@vru.ac.th

not-available_640x400
กรรมการ
01
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ

E-MAIL: nisa@vru.ac.th

06
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
กรรมการ

E-MAIL: prachayapachara@vru.ac.th

.ดร
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
กรรมการ

E-MAIL: kanreutai@vru.ac.th

uta
อาจารย์ ดร.อมตา อุตมะ
กรรมการ

E-MAIL: amata@vru.ac.th

 ดร
อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
กรรมการ

E-MAIL: chaiwut@vru.ac.th

324696933_728906915226569_2541189895031495669_n (1)
อาจารย์อิสรา นามตาปี
กรรมการ

E-MAIL: itsara@vru.ac.th

kc
รศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
กรรมการ

E-MAIL: kachin@vru.ac.th

.ดร
ผศ. ดร.ศศิธร จันทมฤก
กรรมการและเลขานุการ

E-MAIL: sasithorn@vru.ac.th

wsp
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

E-MAIL: wassaporn@vru.ac.th

nty
ผศ.นันทิยา รักตประจิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

E-MAIL: nantiya@vru.ac.th

pp
นางสาวพวงเพชร พลทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ

E-MAIL: puangpet@vru.ac.th

rcp
นางรัชฎาพร ยอดศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ

E-MAIL: ratchadaporn@vru.ac.th

0817448141
นางสาวณัชริตา ปิตะบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-MAIL: natcharita.pi@vru.ac.th

086-333-5651
นางสาวมานิดา ปามุทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-MAIL: manida@vru.ac.th

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นางศิริรัตน์ ทงก๊ก
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ
กรรมการ
ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล
กรรมการ
ผศ.ดร.ฤดี กรุดทอง
กรรมการ
ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์
กรรมการ
ผศ. ร้อยโทหญิง วิภาวี เกียรติศิริ
กรรมการ
ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง
กรรมการ
นายวิกรม ปิติสุข
กรรมการ
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
กรรมการ
นายธงไชย อึ้งเจริญ
กรรมการ
นายนพรัตน์ คุ้มศรี
กรรมการ
นายบุญยืน ผ่องใส
กรรมการ
ดร.สุเทพ บุญซ้อน
กรรมการ
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
กรรมการ
นายอภิชัย สุทธาโรจน์
กรรมการ
นายธีรภัทร์ รุ่งสว่าง
กรรมการ
นายนัทธพงษ์ กรองใจ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
รองอธิการบดี
กรรมการ
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
รองอธิการบดี
กรรมการ
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
รองอธิการบดี
กรรมการ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
รองอธิการบดี
กรรมการ
ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
ผศ.ดร.รัตนา สีดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
กรรมการ
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการวิชาการ
กรรมการ
ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
กรรมการ
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศรัญญา มณีวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
ประธานสภาวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทับบุรี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
รองศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.)

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
รองอธิการบดี
กรรมการ
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
รองอธิการบดี
กรรมการ
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
ผศ.ชวาลา ละวาทิน
ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิซาการ
กรรมการ
น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว
ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
กรรมการ
รศ.สุรชัย ขวัญเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผศ.ดร.ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เลขานุการ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.)

(รอปรับปรุงข้อมูล)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223233

Translate »