สมัครเข้าศึกษา

สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี

สมัครเรียนสัมฤทธิบัตร (ปริญญาตรี)
เปิดรับสมัครเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท-ปริญญาเอกเต็มเวลา
ปิดรับสมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
เปิดรับสมัครเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา

สมัครเรียนสัมฤทธิบัตร (ปริญญาตรี)
เปิดรับสมัครเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th​

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225071

Translate »