หอพักทับทิม
Tubtim Dormitory

หอพักนักศึกษา บรรยากาศดี ร่มรื่น เงียบสงบ ปลอดภัย หอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวอย่างห้องพักแบบ 2 คน

5/5
Tubtim Dormitory

หอพักทับทิม

จำนวนห้องของหอพัก ทับทิม

ห้องปรับอากาศ 2 คน/ห้อง

จำนวนห้อง 10 ห้อง

ห้องพัดลม 2 คน/ห้อง

จำนวนห้อง 25 ห้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »