ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ภาคการศึกษา1/2564)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ภาคการศึกษา1/2564

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม 2564


วันสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษาต่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2564


ปฐมนิเทศ วันที่ 19 มิถุนายน 2564

 

สมัครเรียน »

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ภาคการศึกษา2/2564)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาคการศึกษา2/2564

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 26 ตุลาคม 2564


วันสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30-31 ตุลาคม 2564


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษาต่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564


ปฐมนิเทศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

 


สมัครเรียน »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223249

Translate »