กองพัฒนานักศึกษา
Education Development Division

  • ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และความภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

กองพัฒนานักศึกษา

พันธกิจ

 • 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

  2.เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยกิจกรรม

  3.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

  4.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างรายได้จากงานศิลปวัฒธรรม

  5.ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าให้ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ

ติดต่อกอง

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

0-2909-1428

เบอร์แฟกซ์

0 2909-1428

เว็บไซต์

http://dsd.vru.ac.th/

E-mail

arnont@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246758

Translate »