งานบริหารงานบุคคล
personnel management

จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

งานบริหารงานบุคคล

พันธกิจ

  • 1. พัฒนากระบวนการดำเนินโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย รองรับการให้บริการ

    2. ส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

    3. ส่งเสริมบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ติดต่อ

งานบริหารงานบุคคล

ห้องกองกลาง ชั้น 2 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

0–2909–1753

เว็บไซต์

http://hrm.vru.ac.th/

E-mail

general@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246754

Translate »