การวิจัยและวารสาร

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 3
วารสารมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
วารสารมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
วารสารมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3
วารสารวิทยาการจัดการ ฉบับที่ 2 ปีที่ 2
วารสารวิทยาการจัดการ ฉบับที่3 ปีที่ 2
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246842

Translate »