สถาบันวิจัยและพัฒนา
Research and Development Institute

   • ผู้นำการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่อุษาคเนย์
จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พันธกิจ

    1. พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้ สูงขึ้น สามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย เป็นรายบุคคล ส่งเสริม สนับสนุนหรือดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยให้แก่คณาจารย์ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบทีม เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในการท าวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา
    2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์โดยประสานงานจัดหาเงินทุน จากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยด้วยการกำหนดขอบข่าย หัวข้อวิจัยที่สอดรับ กับความต้องการของมหาวิทยาลัย หรือชุมชน ในแต่ละด้าน โดยจัดทำประกาศข้อกำหนดการ วิจัย (TOR) ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการ จัดประกวดผลงานวิจัย จัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
    3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น พร้อมที่จะเป็น ศูนย์กลางใน การอำนวยการและสนับสนุน การทำวิจัย ของอาจารย์ โดยจัดหาสิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆ ไว้ให้ รวมทั้งฐานข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆ และบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย
    4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการวิจัย โดยการให้ความรู้และร่วมกันทำวิจัย

ติดต่อสถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

0-2909-3036

เว็บไซต์

http://rd.vru.ac.th/

Facebook

https://www.facebook.com/VRURDI

E-mail

research@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246845

Translate »