การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)

1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

2 ปฏิทินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

3 ประกาศฯ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

4 ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

5 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ฯ และรายชื่อคณาจารย์ประจำฯ 

5.7  แบบการเสนอรายชื่อนายกสภาฯ-ของคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการ

6 แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225718

Translate »