ค้นหา ข้อมูลพื้นฐาน

 • โครงสร้างองค์กร (O1)
 • ข้อมูลผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (O2)
 • อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (O3)
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)
 • ข้อมูลการติตต่อมหาวิทยาลัย (O5)
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย (O6)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
 • Q&A (O8)
 • Social Network (O9)
 • ค้นหา การบริหารงาน

 • แผนดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย (O10)
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (O11)
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)
 • รายงายผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)
 • ระบบ E-Service (O17)
 • ค้นหา การบริหารเงินงบประมาณ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O22)
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O23)
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)
 • ค้นหา การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล (O25)
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)
 • ค้นหา การส่งเสริมความโปร่งใส

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29)
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O30)
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (O31)
 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็น (O32)
 • เปิดโอการให้เกิดการมีส่วนร่วม (O33)
 • ค้นหา การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34)
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)
 • การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (O40)
 • รายงานผลดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)
 • ค้นหา มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43)
   
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์

  เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

  จ.ปทุมธานี 13180​

  Tel : 0-2529-0674-7

  Fax : 0-2529-2580

  Email : saraban@vru.ac.th

  number of visitors

  1061950

  Translate »