นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ

กรรมการ

นางศิรรัตน์ ทงก๊ก

กรรมการ

ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล

กรรมการ

ผศ.ดร.ฤดี กรุดทอง

กรรมการ

ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์

กรรมการ

ผศ. ร้อยโทหญิง วิภาวี เกียรติศิริ

กรรมการ

ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง

กรรมการ

นายวิกรม ปิติสุข

กรรมการ

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์

กรรมการ

นายธงไชย อึ้งเจริญ

กรรมการ

นายนพรัตน์ คุ้มศรี

กรรมการ

นายบุญยืน ผ่องใส

กรรมการ

ดร.สุเทพ บุญซ้อน

กรรมการ

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร

กรรมการ

นายอภิชัย สุทธาโรจน์

กรรมการ

นายธีรภัทร์ รุ่งสว่าง

กรรมการ

นายนัทธพงษ์ กรองใจ

กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »