งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
Professional Development of Teachers and Personnel

จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

พันธกิจ

ติดต่อกอง

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

ชั้นที่ 10 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เลขที่1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

0-2529-0674 – 7 ต่อ 390

เว็บไซต์

http://plpd.vru.ac.th/

E-mail

plpd@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246820

Translate »