กองนโยบายและแผน
Policy and Planning Division

      • สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพ

จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

กองนโยบายและแผน

พันธกิจ

  • 1.นโยบายของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ วางแผนและพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัย

    2.บริหารจัดการงบประมาณ จัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยการมีส่วนร่วม

    3.กำกับ ติดตาม และประเมินผล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

    4.ข้อมูลสารสนเทศ จัดทำข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ติดต่อกอง

กองนโยบายและแผน

ห้องกองนโยบายและแผน ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

0-2529-0674-7 ต่อ 330, 473

เบอร์แฟกซ์

0-2529-1979

เว็บไซต์

https://plan.vru.ac.th

E-mail

plandivision@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246521

Translate »