งานโครงงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
Plant Genetic Conservation Project

จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

งานโครงงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

พันธกิจ

  • 1. สร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

    2. ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทุกองศ์ประกอบอย่างต่อเนื่อง

    3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯ

    4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ติดต่อ

งานโครงงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

เบอร์โทรศัพท์ 

เว็บไซต์

http://rspg.vru.ac.th/

E-mail 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246799

Translate »