สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

ติดต่อวไลยฯ

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ เป็นฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในวไลยฯ อย่างฉับไว คล่องตัว โดยสมุดโทรศัพท์ฯ นี้ได้จัดเก็บข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ตามหมวดหมู่ คือ คณะ / สถาบัน / ศูนย์ / สำนัก / หน่วยงาน ผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในของวไลยฯ คลิกค้นหา ที่นี่ http://www.vru.ac.th/about-vru/telephone.html

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th​

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225727

Translate »