แบบประเมินผลปฏิบัติงานสายวิชาการ/สายสนับสนุน

รายงานผลการปฏิบัติงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ระบบปิดลงใน วันที่ 10 ตุลาคม 2565

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

เปิดระบบ วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2565

แบบประเมิน สายวิชาการ

แบบประเมิน สายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225649

Translate »