สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
Office of the Promotion of Learning and Academic Services

      • บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย การสำรวจความต้อการของท้องถิ่นในการดำเนินงานบริการวิชาการ
จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

พันธกิจ

1.ดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์การเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์การเป้าหมาย
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานพันธกิจสัมพันธ์ และสืบสานศาสตร์พระราชากับชุมชนหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์การเป้าหมาย
3. นักศึกษา บุคลากร และประชาชนมีการพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
4. สังคม องค์กรท้องถิ่น มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพันธกิจสัมพันธ์ และสืบสานศาสตร์พระราชา
5. งานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและ ท้องถิ่น ทำให้เกิดรายได้และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน หรือองค์การ

ติดต่อสำนัก

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02-9093026

เว็บไซต์

http://learn.vru.ac.th/

Facebook

https://www.facebook.com/learnoffice007/

E-mail

learnoffice@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246826

Translate »