สำนักงานอธิการบดี
Office of the President

      • เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการบริการ ทรัพยากรทางการบริหาร สนับสนุนการพัฒนานักศึกาและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

สำนักงานอธิการบดี

พันธกิจ

  • 1. พัฒนากระบวนการดำเนินโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย รองรับการให้บริการ

    2. ส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

    3. ส่งเสริมบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ติดต่อสำนัก

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02 909 1433

เบอร์แฟกซ์

02 529 2580

เว็บไซต์

http://pres.vru.ac.th/

E-mail

General@vru.ac.th

presoffice@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246848

Translate »