สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office of Academic Resources

  • พัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการมุ่งเน้นบริการที่เป็นเลิศร่วมพัฒนาสังคม
จำนวนสายสนับสนุน
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ

   • 1. พัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ในทุกๆด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้แหล่งรวมความรู้ชั้นนำของสังคม

   • 2.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และดำเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตรตามความต้องการของสังคม

   • 3.บริการทรัพยากรสารสนเทศและวิชาการอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม

   • 4.สืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม

   • 5.สร้างพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน

   • 6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)

   • และมาตราฐานห้องสมุดสีเขียว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม

ติดต่อสำนัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02-5291967 , 02-5291976
โทรสาร 02-5291967

เว็บไซต์

http://lib.vru.ac.th/

Facebook

https://www.facebook.com/lib.vru.ac.th/

E-mail

arit@vru.ac.th

Youtube

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246896

Translate »