สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Office of Academic Promotion and Registration

  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานชั้นนำที่สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ
จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พันธกิจ

  •  1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ

            2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

            3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิชาการและงานทะเบียนเข้าสู่ระบบดิจิทัล

ติดต่อสำนักงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

025293598, 029091432

เบอร์แฟกซ์

0252906747 ต่อ 322-323

เว็บไซต์

http://acad.vru.ac.th/

E-mail

acadoffice@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246761

Translate »