ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ/หลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 15 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธานการประชุมการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ/หลักสูตรระยะสั้น โดยมีคณาจารย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและนำเสนอหลักสูตร ณ ห้อง SLB 302 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247028

Translate »