งานศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเตือน การปรับเปลี่ยนนโยบาย การให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ของบริษัท Google

การปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทางบริษัท Google ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace for Education ดังนี้

เดิม
ผู้ใช้งานแต่ละท่านใช้พื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่จำกัด (Unilimited)

ใหม่
ลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์รวมทั้งองค์กร (Pool storage) พื้นที่เก็บข้อมูลร่วม 100 TB ที่ใช้ร่วมกันในองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้โปรแกรม Google Drive, Gmail, Google Photos ภายใต้บัญชี @vru.ac.th ซึ่งแต่ละท่านจะได้พื้นที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 5 GB

จึงขอร่วมมือให้ผู้ใช้งานทุกท่าน สำรองข้อมูลที่จัดเก็บไว้บน Google Drive และบริการอื่นๆ ของ Google ไปไว้ยังแหล่งจัดเก็บอื่น ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการใช้งาน

ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226373

Translate »