เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการจรรยาบรรณ ข้อ 14.6 แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

  1. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ข้อ ๑๔.๖ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
  3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ
  4. ปฏิทินการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ข้อ 14.6
  5. แบบเสนอชื่อตนเองเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ข้อ ๑๔.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงปี66
  7. ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการจรรยาบรรณปี66

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223251

Translate »