ขอเชิญชวนพี่ ๆๆ น้อง ๆ นักวิ่ง และประชาชนทั่วไป ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วม กิจกรรม เดิน-วิ่งมินิมาราธอน 90 ปี วไลยอลงกรณ์ VRU RUN “วิ่งด้วยใจ..ให้ด้วยรัก”

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง นักเรียน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

เรื่อง กำหนดการ ปิด – เปิดประตูมหาวิทยาลัย

เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนสาธิตได้

จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน : วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก “งาน 90 ปี วไลย

อลงกรณ์” ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการ ปิด – เปิดประตู ในช่วงเวลา

05.00 น. – 09.00 น.เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักวิ่ง จึงขอความ

ร่วมมือทุกท่านในการเข้า-ออกในช่วงเวลาดังกล่าว

หากท่นดมีความจำเป็นต้องเข้า- ออก บริเวณมหาวิทยาลัย ตามเวลาดัง

กล่าว กรุณาติดต่อคุณสุธน บุญพยา

โทร 080-666-8362 ฝ่ายอาคารสถานที่

**หากกิจกรรมเสร็จสิ้นก่อนกำหนด จะเปิดให้บริการตามปกติ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »