งานเปิดนิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผา” ปติมากรรมร่วมสมัยฯวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร

งานเปิดนิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผา” ปติมากรรมร่วมสมัยฯวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ โครงการ “เครื่องปั้นดินเผา” ประติมากรรมร่วมสมัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมอญเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาวิจัยทางวิชาการศิลปะที่มุ่งเน้นศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้าน กระบวนการเตรียมดิน การขึ้นรูป การตกแต่ง และการเผา ของแหล่งเครื่องปั้นดินเผาบ้านคลองสระบัว ตำบลคลองสระบัว โดยใช้แนวคิด “ความยั่งยืน” เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ กิจกรรมได้จัดขึ้น ณ ห้องอนกทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223251

Translate »