มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)”

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)”
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ ตลอดจนพัฒนาครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพ เนื่องจาก “การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ” โดยทรงเน้นย้ำด้านการพัฒนาท้องถิ่น เป็นพิเศษ ให้ทำงานเข้าถึงประชาชน พร้อมรับทราบปัญหาความต้องการ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือแก้ไข และปรับตัวให้เหมาะสมตามสภาพและประเพณีของท้องถิ่นด้วย โดยขอให้ยึดถือยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) สำหรับจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตอบรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิดดิวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” โดยจะเปิดรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการร่วมงานเป็นทีมเดียวกับกระทรวง อว. ซึ่งจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนภาค ประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ดำเนินงานทั้งหมด 58 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว ผลิตภัณฑ์ 3 ที่ได้รับการพัฒนาในโครงการทั้งหมด 114 ผลิตภัณฑ์
การจัดงาน U2T for BCG to Smart City: กาลครั้งหนึ่งเมื่อสินค้าชุมชนบุกเมืองในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน เพื่อร่วมชมสินค้าชุมชน และให้กำลังใจ มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่นำองค์ความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดผลประโยชน์ ของชุมชนเป็นสำคัญ ภายในงานพบกับการแสดงผลงานสินค้าชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิดร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ของกระทรวงเช่นเดียวกัน อีกทั้งภายในงานจะได้พบกับการแสดงจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การเสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุด Exclusive พบกับ วง Jetset’er ที่จะมาสร้างสีสันภายในงาน และสร้างความสนุกให้กับผู้มาร่วมงานอีกด้วย.

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

 

ผู้เข้าชม: 76

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223276

Translate »