สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเสนอความต้องการ หนังสือ, E-book, วารสาร/นิตยสาร และวิจัย/วิทยานิพนธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เสนอความต้องการ หนังสือ, E-book, วารสาร/นิตยสาร และวิจัย/วิทยานิพนธ์ ในกิจกรรม “การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ” เพื่อดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และสนับสนุนการเรียนการสอน ในวันที่ 14 – 15 กุมภาพนธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ. บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ผู้เข้าชม: 69

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225450

Translate »