ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างปรุงสำเร็จ สำหรับนักเรียนอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 งาน (รับเอกสาร วันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2566 ยื่นเอกสาร วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และพิจารณาผล เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป)

รับเอกสาร วันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2566 ยื่นเอกสาร วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และพิจารณาผล เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »