ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ /สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ /สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมอบนโยบาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และรับฟังสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เสนอความต้องการและข้อเสนอแนะอันเป็นโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/41JyIRX

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225454

Translate »