ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ เรื่องการเสนอเพื่อพิจารณา การขออนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา การขอความคิดเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษกรณสอนมากกว่าร้อยละ 50 การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จำนวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยงานศูนย์ภาษา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราขภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับ นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246773

Translate »