กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติดนักศึกษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติดนักศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ทั้งนี้ได้มีผู้อำนวยการสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ผูักำกับการสถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวง ผู้นำชุมชนไผ่เขียว โดยมีนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมสุ่มตรวจยาเสพติดในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246892

Translate »