ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ 2566

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223249

Translate »