วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ฯ

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมีผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เพื่อหารือการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247743

Translate »