ประชุมคณะกรรมการฯ แผนยุทธศาสตร์ที่ 2

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผล การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในไตรมาสที่ 4 พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#VALAYA#VRU#วไลยอลงกรณ์

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้

#Responsibilityทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#Unityความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246961

Translate »