อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร นักศึกษา เข้าสัมภาษณ์ ให้ข้อมูลโครงการวิจัย

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูล โครงการศึกษาวิจัยกับวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับความคิดเห็นสำหรับผู้บริหารถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่เน้นผลที่เกิดกับประชนตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นแลัยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226367

Translate »