ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566 โดยมีวาระการประชุม การรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การอนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา การเสนอการปรับปรุงหลักสูตร เล็กน้อย (สมอ.08) จำนวน 5 หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งระบบ online และ onsite โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246549

Translate »