ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ได้เป็นประธานและวิทยากร ในการประชุม รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ ปรับปรุงแก้ไข ให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223247

Translate »