การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อการสอนวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชน

วันที่ 18 มกราคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อการสอนวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยธร สิมาภรณ์วณิช ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ การคิดเชิงออกแบบ และการมองอนาคตเชิงสังคม (Design Thinking and Social Foresight) โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งในระบบ online และ onsite ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

ผู้เข้าชม: 64

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225421

Translate »