คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรม EdPEx

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ได้เป็นวิทยากร ในการอบรม EDPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ให้กับ อาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความใจ และทำได้อย่างถูกต้อง โดยจัดการอบรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246410

Translate »