กิจกรรม Reskill/Upskill ผู้ประกอบการ คณะกรรมการดำเนินโครงการ และอาจารย์พัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรมReskill/Upskill ผู้ประกอบการ คณะกรรมการดำเนินโครงการ และอาจารย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI และนำไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และกำหนดทิศทางในการใช้งบประมาณกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สร้างความชัดเจนในการวิเคราะห์ คุณค่าของโครงการและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยจัดกิจกรรม ขึ้น ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246933

Translate »