บุคลากรอบรม การวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี ประธานเปิดการอบรม การวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อ0 26) ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคาร เรียนรวมสังคมศาสตร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246974

Translate »