ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11/2565 โดยมีวาระการประชุม รายงานสถานะกองทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566 และความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายรายงานสรุปจำนวนเงินของการรับสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปราชการ เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงานประมาณ 2565 ผลการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ในงาน Seoul International Invention Fair 2022 ซึ่งมีคณะกรรการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ทั้งในระบบ on line และ on site ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จประศรีนครินทร์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

 

ผู้เข้าชม: 86

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226731

Translate »