การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Product Design ออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงให้ปัง”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Product Design ออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงให้ปัง” ภายใต้ส่งเสริมมหาวิทยาลัย เป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่วิจัย พัฒนานวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#Visionary#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearn#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Yields#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendliness#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246557

Translate »